Zoznam alergénov Tlačiť E-mail
 

                          

Označovanie alergénov na jedálnych lístkoch v zariadeniach

školského stravovania

 

            Povinnosť označovať prítomnosť alergénov v potravinách vyplýva zo Smernice

Európskeho parlamentu a Rady 2003/89/ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2000/13/ES

pokiaľ ide o označovanie z1ožiek prítomných v potravinách a z Výnosu Ministerstva

pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR č. 1187/2004 — 100, ktorým sa

vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca označovanie potravín (v znení výnosov

č.1761/2005-100, č. 3069/2005-100, č. 3493/2005-100 a č. 2319/2007-100). Vyššie citovaný

výnos ustanovuje požiadavky na označovanie potravín uvádzaných do obehu pre konečného

spotrebiteľa, ako aj pre reštaurácie, nemocnice, jedálne a ostatné zariadenia spoločného

stravovania. Preto sa táto povinnosť vzťahuje aj na prevádzkovateľov zariadení školského

stravovania. Každý prevádzkovateľ musí zabezpečiť pre konečného spotrebiteľa informáciu,

či príslušná potravina alebo pokrm pripravený z takejto potraviny obsahuje zložku, ktorá

môže spôsobiť alergickú reakciu. Zoznam týchto zložiek je vedený v prílohe č. 3 citovaného

výnosu. Konkrétne ide o nasledovné z            

             1. Obilniny obsahujúce lepok (t.j. pšenica, raž, jačmeň, ovos, špalda, kamut alebo ich

            hybridne odrody).

       2. Kôrovce a výrobky z nich.

       3. Vajcia a výrobky z nich.

       4.  Ryby a výrobky z nich.

       5.  Arašidy a výrobky z nich.

       6.  Sójové zrná a výrobky z nich.

       7.  Mlieko a výrobky z neho.

       8.  Orechy, ktorými sú mandle, lieskové orechy, vlašské orechy, kešu, pekanové orechy,

            para orechy, pistácie, makadamové orechy a queenslandské orechy a výrobky z nich.

       9.  Zeler a výrobky z neho.

     10.  Horčica a výrobky z nej.

     11.  Sezamové semená a výrobky z nich.

     12.  Oxid siričitý a siričitany v koncentráciách vyšších ako 10 mg/kg alebo 10 mg/l.

     13.  Vlčí bob a výrobky z neho.

     14.  Mäkkýše a výrobky z nich.

 

Spôsob, akým bude označovanie uvedených zložiek - alergénov realizované na jedálnych

lístkoch, je na každom prevádzkovateľovi zariadenia školského stravovania. Berúc do úvahy

skutočnosť, že označovanie je písomné uvedenie údajov na obale ale aj v sprievodnom

dokumente, oznámení alebo upozornení, je možné alergény uvádzať aj formou oznámenia,

ktoré bude súčasťou jedálneho lístka alebo bude umiestnené pri jedálnom lístku. Musí však

z neho byť jasné, aký konkrétny alergén resp. alergény daný pokrm obsahuje.

 

V prípade nejasností v označovaní alergénov na jedálnych lístkoch v školských jedálňach je

možné danú problematiku konzultovať s pracovníčkami oddelenia hygieny detí a mládeže

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši.