05:30 - 07:30

ranné schádzanie detí, individuálna činnosť podľa záujmu - usmerňovanie vychovávateľkou, odchod do školy pod dohľadom vychovávateľky.

 
 11:20 - 13:10

príchod detí do ŠKD, rekreačná činnosť, príprava na obed, hygiena, obed.

 
 13:10 - 13:45

odpočinková činnosť - ukľudňujúce hry a činnosti usmerňované vychovávateľkou, rozhovory na rôzne témy.

 
 13:45 - 14:30

záujmová činnosť - napríklad esteticko výchovná (výtvarná, hudobná, literárnodramatická), športová, pracovnotechnická, spoločenskovedná, prírodovedná, environmentálna, dopravná a zdravotná.

 
 14:30 - 15:15

príprava na vyučovanie - individuálne vypracovávanie domácich úloh, dopĺňanie vedomostí získaných v škole, opakovanie vedomostí z vyučovania, pomoc zaostávajúcim žiakom, didaktické hry.

 
 15:15 - 16:00 rekreačná činnosť.