Prevencia internetového šikanovania na základných školách - 19. 4. 2016

Súčasťou plánu školy sú aj preventívne aktivity zamerané na predchádzanie rôznych  patologických javov, medzi ktoré patrí aj internetové šikanovanie – kyberšikanovanie. Každoročne využívame ponuku štátnej a mestskej polície  v Ružomberoku,  aj tento šk. rok  sme pozvali  na besedu do 7. tried preventistku PZ p. Tkáčovú a preventistu MP p. Jankoviča. Takúto besedu sme organizovali  aj v mesiaci február pre žiakov 6. a 8. ročníkov.

Počas besedy sa deti zaujímavou formou oboznámili s problémom internetového šikanovania. Dozvedeli sa, čo je kyberšikanovanie, kde a ako k nemu najčastejšie dochádza, aké sú prejavy kyberšikanovania a možnosti ochrany. Zároveň ich upozornili, aby chránili svoje súkromie a nezverejňovali na sociálne siete svoje osobné údaje.

Deti beseda zaujala, mali veľa otázok, na ktoré dostali  primerané odpovede. Pani policajtka a pán policajt  ich pochválili za vzorné správanie, vytvorenie príjemnej atmosféry a aktívny záujem o danú problematiku.

                                                                              Koordinátorka prevencie