Oznamy

Vážení rodičia,

riaditeľstvo Základnej školy Vás srdečne pozýva na konzultačné hodiny o prospechu, správaní a dochádzke žiakov za I. polrok školského roka 2019/2020, ktoré sa bude konať dňa 14. januára 2020 (utorok) v čase od 15:30 do 17:30 hod. v jednotlivých triedach školy.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Stretnutie triednych dôverníkov sa uskutoční o 16:30 hod. v zborovni školy.

Stretnutie rodičov žiakov deviateho ročníka sa uskutoční v jedálni školy o 15:30 hod. s výchovnou poradkyňou a vedením školy ohľadom prihlášok na stredné školy.

Vážení rodičia,
riaditeľstvo Základnej školy Vás srdečne pozýva na konzultačné hodiny, o prospechu, správaní a dochádzke žiakov za I. štvrťrok školského roka 2019/2020, ktoré sa bude konať dňa 12. novembra 2019 (utorok) v čase od 15:30 do 17:30 hod. v jednotlivých triedach školy.
Tešíme sa na stretnutie s Vami.
Stretnutie triednych dôverníkov sa uskutoční o 16.30 v zborovni školy.

riaditeľstvo Základnej školy Vás srdečne pozýva na plenárne rodičovské stretnutie, ktoré sa bude konať dňa 26. septembra 2019 (štvrtok) so začiatkom o 15:30 hod. v školskej jedálni. Po plenárnom stretnutí budú pokračovať triedne schôdzky v jednotlivých triedach.
Tešíme sa na stretnutie s Vami.
Stretnutie triednych dôverníkov sa uskutoční o 16.45 v zborovni školy.

Výška mesačného príspevku do ŠKD je stanovená platným VZN Mesta Ružomberok 10,- €. Tento príspevok sa bude uhrádzať na číslo účtu: SK93 0900 0000 0050 7063 4044 s variabilným symbolom, ktorý bude deťom z ŠKD pridelený  v prvom školskom týždni. Do správy pre prijímateľa treba uviesť meno a priezvisko dieťaťa.

Platby do konca kalendárneho roka 2019 sa budú uhrádzať nasledovne za 2 mesiace dopredu:

1. platba do 13. 09. 2019 za mesiace IX., X., t. j. 20,- €
  2. platba do 13. 11. 2019 za mesiace XI., XII., t. j. 20,- €
Termíny platieb v kalendárnom roku 2020 budú zverejnené na stránke školy v novom kalendárnom roku 2020. Prosíme Vás o dodržiavanie výšky poplatku a včasného uhrádzania platieb.

Deťom, ktoré navštevovali ŠKD už aj v minulom školskom roku, bude pridelený nový variabilný symbol, preto prosíme rodičov, aby s platbou za ŠKD počkali až do jeho vydania.