Vážení rodičia,

riaditeľstvo Základnej školy Vás srdečne pozýva na konzultačné hodiny o prospechu, správaní a dochádzke žiakov za I. polrok školského roka 2019/2020, ktoré sa bude konať dňa 14. januára 2020 (utorok) v čase od 15:30 do 17:30 hod. v jednotlivých triedach školy.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Stretnutie triednych dôverníkov sa uskutoční o 16:30 hod. v zborovni školy.

Stretnutie rodičov žiakov deviateho ročníka sa uskutoční v jedálni školy o 15:30 hod. s výchovnou poradkyňou a vedením školy ohľadom prihlášok na stredné školy.