Výška mesačného príspevku do ŠKD je stanovená platným VZN Mesta Ružomberok 10,- €. Tento príspevok sa bude uhrádzať na číslo účtu: SK93 0900 0000 0050 7063 4044 s variabilným symbolom, ktorý bol pridelený 02. septembra 2019. Do správy pre prijímateľa treba uviesť meno a priezvisko dieťaťa.
Platby do konca školského roka 2019/2020 sa budú uhrádzať nasledovne za 2 mesiace dopredu:
1. platba do 10. 01. 2020 za mesiace I., II., t. j. 20,- €

2. platba do 10. 03. 2020 za mesiace III., IV., t. j. 20,- €

3. platba do 10. 05. 2020 za mesiace V., VI., t. j. 20,- €
Prosíme Vás o dodržiavanie výšky poplatku a včasného uhrádzania platieb.