Na základe opatrení MŠVVaŠ SR zo dňa 24. 03. 2020 prijatých na zabránenie šírenia sa koronavírusu COVID 19:
1. Pokračujeme v prerušení vyučovania v škole od 30. 03. 2020 do odvolania.
2. Ruší sa Testovanie 9 – 2020 pre žiakov 9. ročníka.
3. Prihlášky na stredné školy je potrebné podať do 15. 05. 2020 a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára.
4. Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna.
5. Zápis do 1. ročníka sa uskutoční bez prítomnosti detí.