škola voláVážení rodičia, milí žiaci,

dovoľujeme si Vás informovať o spôsobe otvorenia školského roka 02. 09. 2020 a o nariadeniach, ktoré vyplývajú z manuálu ministerstva školstva a  sú v súlade s opatrením ÚVZ SR.

02.09.2020 – Slávnostné otvorenie šk. roka 2020/2021 prebehne nasledovne:

  • žiaci prvého ročníka o 08:00 hod. na školskom ihrisku (v prípade nepriaznivého počasia v školskej jedálni). Žiaka môže sprevádzať len jeden zákonný zástupca.
  • žiaci 2. až 9. ročníka o 08:00 hod. vo svojich triedach (bez prítomnosti zákonných zástupcov)

Každý žiak odovzdá triednemu učiteľovi Zdravotný dotazník a Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (s dátumom 01.09.2020), že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Tieto tlačivá si môžete vytlačiť zo stránky školy alebo prísť si ich prevziať do vestibulu školy v dňoch 25.08. – 28.08.2020 v čase medzi 08:00 – 13:00 hod.

Z pokynov organizácie a podmienok výchovy a vzdelávania vyplýva pre zákonných zástupcov nasledovné:

  • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
  • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
  • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy a školského klubu detí na školský rok 2020/2021.
  • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie
  • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.
  • Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

Súhrn organizácie vyučovania vydaných ministerstvom do 14.09.2020 si môžete pozrieť tu.

Vedenie školy