Výška mesačného príspevku do ŠKD je stanovená platným VZN Mesta Ružomberok 10,- €. Tento príspevok sa bude uhrádzať na číslo účtu: SK93 0900 0000 0050 7063 4044 s variabilným symbolom, ktorý bude deťom z ŠKD pridelený  v prvom školskom týždni. Do správy pre prijímateľa treba uviesť meno a priezvisko dieťaťa.

Platby do konca kalendárneho roka 2020 sa budú uhrádzať nasledovne za 2 mesiace dopredu:

1. platba do 13. 09. 2020 za mesiace IX., X., t. j. 20,- €
  2. platba do 13. 11. 2020 za mesiace XI., XII., t. j. 20,- €
Termíny platieb v kalendárnom roku 2021 budú zverejnené na stránke školy v novom kalendárnom roku 2021. Prosíme Vás o dodržiavanie výšky poplatku a včasného uhrádzania platieb.

Deťom, ktoré navštevovali ŠKD už aj v minulom školskom roku, bude pridelený nový variabilný symbol, preto prosíme rodičov, aby s platbou za ŠKD počkali až do jeho vydania.