Na základe Manuálu pre základné školy a školské zariadenia vydaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 16. 9. 2020 je vstup cudzím osobám do priestorov školy  možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby (tlačivo je dostupné na vrátnici školy). Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy alebo žiaka.

Na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných (stránkových) hodín odporúčame využívať distančný spôsob komunikácie (písomný, maily a pod.), prezenčný spôsob komunikácie je možný len so súhlasom riaditeľa školy za vyššie uvedených podmienok.