Výška mesačného príspevku do ŠKD je stanovená platným VZN Mesta Ružomberok 10,- €. Tento príspevok sa bude uhrádzať na číslo účtu: SK93 0900 0000 0050 7063 4044 s variabilným symbolom, ktorý bude pridelený 04. septembra 2017. Do správy pre prijímateľa treba uviesť meno a priezvisko dieťaťa.
Platby do konca kalendárneho roka 2017 sa budú uhrádzať nasledovne za 2 mesiace dopredu:
1. platba do 15. 09. 2017 za mesiace IX., X., t. j. 20,- €
2. platba do 10. 11. 2017 za mesiace XI., XII., t. j. 20,- €
Termíny platieb v kalendárnom roku 2018 budú zverejnené na stránke školy v novom kalendárnom roku 2018. Prosíme Vás o dodržiavanie výšky poplatku a včasného uhrádzania platieb.