Oznamy

Zápis do 1. ročníkaZŠ Zarevúca pozýva všetkých predškolákov na zápis do prvého a nultého ročníka na školský rok 2020/2021 dňa 2. apríla 2020 (štvrtok) v čase od 14:00 hod. do 18:00 hod.

Výška mesačného príspevku do ŠKD je stanovená platným VZN Mesta Ružomberok 10,- €. Tento príspevok sa bude uhrádzať na číslo účtu: SK93 0900 0000 0050 7063 4044 s variabilným symbolom, ktorý bol pridelený 02. septembra 2019. Do správy pre prijímateľa treba uviesť meno a priezvisko dieťaťa.
Platby do konca školského roka 2019/2020 sa budú uhrádzať nasledovne za 2 mesiace dopredu:
1. platba do 10. 01. 2020 za mesiace I., II., t. j. 20,- €

2. platba do 10. 03. 2020 za mesiace III., IV., t. j. 20,- €

3. platba do 10. 05. 2020 za mesiace V., VI., t. j. 20,- €
Prosíme Vás o dodržiavanie výšky poplatku a včasného uhrádzania platieb.

 

DODV sobotu 07. 03. 2020 od 14:00 do 17:00 hod.

Vážení rodičia,

riaditeľstvo Základnej školy Vás srdečne pozýva na konzultačné hodiny o prospechu, správaní a dochádzke žiakov za I. polrok školského roka 2019/2020, ktoré sa bude konať dňa 14. januára 2020 (utorok) v čase od 15:30 do 17:30 hod. v jednotlivých triedach školy.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Stretnutie triednych dôverníkov sa uskutoční o 16:30 hod. v zborovni školy.

Stretnutie rodičov žiakov deviateho ročníka sa uskutoční v jedálni školy o 15:30 hod. s výchovnou poradkyňou a vedením školy ohľadom prihlášok na stredné školy.

Vážení rodičia,
riaditeľstvo Základnej školy Vás srdečne pozýva na konzultačné hodiny, o prospechu, správaní a dochádzke žiakov za I. štvrťrok školského roka 2019/2020, ktoré sa bude konať dňa 12. novembra 2019 (utorok) v čase od 15:30 do 17:30 hod. v jednotlivých triedach školy.
Tešíme sa na stretnutie s Vami.
Stretnutie triednych dôverníkov sa uskutoční o 16.30 v zborovni školy.