Oznamy

riaditeľstvo Základnej školy Vás srdečne pozýva na plenárne rodičovské stretnutie, ktoré sa bude konať dňa 26. septembra 2019 (štvrtok) so začiatkom o 15:30 hod. v školskej jedálni. Po plenárnom stretnutí budú pokračovať triedne schôdzky v jednotlivých triedach.
Tešíme sa na stretnutie s Vami.
Stretnutie triednych dôverníkov sa uskutoční o 16.45 v zborovni školy.

Výška mesačného príspevku do ŠKD je stanovená platným VZN Mesta Ružomberok 10,- €. Tento príspevok sa bude uhrádzať na číslo účtu: SK93 0900 0000 0050 7063 4044 s variabilným symbolom, ktorý bude deťom z ŠKD pridelený  v prvom školskom týždni. Do správy pre prijímateľa treba uviesť meno a priezvisko dieťaťa.

Platby do konca kalendárneho roka 2019 sa budú uhrádzať nasledovne za 2 mesiace dopredu:

1. platba do 13. 09. 2019 za mesiace IX., X., t. j. 20,- €
  2. platba do 13. 11. 2019 za mesiace XI., XII., t. j. 20,- €
Termíny platieb v kalendárnom roku 2020 budú zverejnené na stránke školy v novom kalendárnom roku 2020. Prosíme Vás o dodržiavanie výšky poplatku a včasného uhrádzania platieb.

Deťom, ktoré navštevovali ŠKD už aj v minulom školskom roku, bude pridelený nový variabilný symbol, preto prosíme rodičov, aby s platbou za ŠKD počkali až do jeho vydania.

 

Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 bude v pondelok 2. septembra 2019 prebiehať nasledovne:

  • Žiaci nultého a 1. ročníka s rodičmi sa stretnú o 8:00 hod. v jedálni školy, kde ich privíta riaditeľ školy, zástupcovia riaditeľa školy a ich triedne učiteľky.
  • Ostatní žiaci 2. – 9. ročníka sa stretnú so svojimi triednymi učiteľkami a učiteľmi vo svojich triedach.
  • O 9:00 hod bude v školskom rozhlase príhovor riaditeľa školy a hymna SR.
  • Po príhovore riaditeľa školy nadiktujú triedni učitelia žiakom rozvrh na utorok a pokyny na nový školský rok.

Prosíme rodičov žiakov, ktorí sa v našej ŠJ stravovali a zatiaľ neodovzdali prihlášku, aby ju priniesli do 30. 08. 2019.

Prosíme rodičov žiakov, ktorí odovzdali prihlášku a ešte nemajú čipy na stravu, aby si ich vyzdvihli u vedúcej ŠJ v dňoch 19. - 28. 08. 2019.

 

Dňa 04. júla 2019 začínajú v športovom areáli na ZŠ Zarevúca atletické tréningy pre deti. Tréningy budú každý utorok a štvrtok od 09:00 do 10:30 hod.

jpgATLETICKÝ TRÉNING 2019