Oznamy

V piatok 28. 06. 2019 sa obedy v školskej jedálni vydávajú od 10:00 hod. do 13:00 hod.


Rodičia novoprijatých žiakov na školu, ktorí sa chcú stravovať v školskej jedálni a poslali vyplnený zápisný lístok, nech si prídu prevziať čipy k vedúcej školskej jedálne.

 

Dňa 14. mája 2019 (v utorok) sa uskutočnia konzultačné hodiny pre rodičov našich žiakov v čase od 15:30 - 17:30 hod.

Rada rodičov zasadne o 16:30 hod. v zborovni školy.

Stretnutie rodičov žiakov 4. ročníkov bude v jedálni o 15:30 hod.

 

ZápisDňa 02. 04. 2019 sa v čase od 13:00 do 18:00 hod. uskutoční v priestoroch ZŠ Zarevúca zápis do 0. a 1. ročníka.

Prosíme rodičov, aby počas zimných mesiacov a v daždivom počasí dávali žiakom igelitové sáčky alebo tašky na topánky.
Chceme zabrániť tomu, aby si žiaci mokré topánky dávali do skriniek a tieto tak znečisťovali.

 

Výška mesačného príspevku do ŠKD je stanovená platným VZN Mesta Ružomberok 10,- €. Tento príspevok sa bude uhrádzať na číslo účtu: SK93 0900 0000 0050 7063 4044 s variabilným symbolom, ktorý bol  pridelený 03. septembra 2018. Do správy pre prijímateľa treba uviesť meno a priezvisko dieťaťa.
Platby do konca školského roka 2018/2019 sa budú uhrádzať nasledovne za 2 mesiace dopredu:
1. platba do 15. 01. 2019 za mesiace I., II., t. j. 20,- €

2. platba do 15. 03. 2019 za mesiace III., IV., t. j. 20,- €

3. platba do 15. 05. 2019 za mesiace V., VI., t. j. 20,- €
Prosíme Vás o dodržiavanie výšky poplatku a včasného uhrádzania platieb.