Oznamy

Týmto sa chceme poďakovať firme Stami RK, s. r. o., Liptovská Teplá, zvlášť p. Hulejovi za bezplatné poskytnutie materiálu - drevené dosky, na predmet technika.

 

Dňa 27. 09.  2018 (štvrtok) sa v školskej jedálni o 16:00 hod. uskutoční plenárna schôdza ZRPŠ.

Po nej budú triedne schôdzky.

Stretnutie triednych dôverníkov začína o 16:45 hod v zborovni školy.

 

Výška mesačného príspevku do ŠKD je stanovená platným VZN Mesta Ružomberok 10,- €. Tento príspevok sa bude uhrádzať na číslo účtu: SK93 0900 0000 0050 7063 4044 s variabilným symbolom, ktorý bol  pridelený 03. septembra 2018. Do správy pre prijímateľa treba uviesť meno a priezvisko dieťaťa.
Platby do konca kalendárneho roka 2018 sa budú uhrádzať nasledovne za 2 mesiace dopredu:
1. platba do 15. 09. 2018 za mesiace IX., X., t. j. 20,- €
2. platba do 10. 11. 2018 za mesiace XI., XII., t. j. 20,- €
Termíny platieb v kalendárnom roku 2019 budú zverejnené na stránke školy v novom kalendárnom roku 2019. Prosíme Vás o dodržiavanie výšky poplatku a včasného uhrádzania platieb.

 

Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 bude v pondelok 03. septembra 2018 prebiehať nasledovne:

  • Žiaci nultého a 1. ročníka s rodičmi sa stretnú o 08:00 hod. v jedálni školy, kde ich privíta riaditeľ školy, zástupcovia riaditeľa školy a ich triedne učiteľky.
  • Ostatní žiaci 2. - 9. ročníka sa stretnú so svojimi triednymi učiteľkami a učiteľmi vo svojich triedach.
  • O 09:00 hod. bude v školskom rozhlase príhovor riaditeľa školy a hymna SR.
  • Po príhovore riaditeľa školy nadiktujú triedni učitelia žiakom rozvrh na utorok a pokyny na nový školský rok.