Oznamy

Na základe Manuálu pre základné školy a školské zariadenia vydaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 16. 9. 2020 je vstup cudzím osobám do priestorov školy  možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby (tlačivo je dostupné na vrátnici školy). Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy alebo žiaka.

Na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných (stránkových) hodín odporúčame využívať distančný spôsob komunikácie (písomný, maily a pod.), prezenčný spôsob komunikácie je možný len so súhlasom riaditeľa školy za vyššie uvedených podmienok.

Riaditeľské voľnoRiaditeľ školy v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z.z. udeľuje

Výška mesačného príspevku do ŠKD je stanovená platným VZN Mesta Ružomberok 10,- €. Tento príspevok sa bude uhrádzať na číslo účtu: SK93 0900 0000 0050 7063 4044 s variabilným symbolom, ktorý bude deťom z ŠKD pridelený  v prvom školskom týždni. Do správy pre prijímateľa treba uviesť meno a priezvisko dieťaťa.

Platby do konca kalendárneho roka 2020 sa budú uhrádzať nasledovne za 2 mesiace dopredu:

1. platba do 13. 09. 2020 za mesiace IX., X., t. j. 20,- €
  2. platba do 13. 11. 2020 za mesiace XI., XII., t. j. 20,- €
Termíny platieb v kalendárnom roku 2021 budú zverejnené na stránke školy v novom kalendárnom roku 2021. Prosíme Vás o dodržiavanie výšky poplatku a včasného uhrádzania platieb.

Deťom, ktoré navštevovali ŠKD už aj v minulom školskom roku, bude pridelený nový variabilný symbol, preto prosíme rodičov, aby s platbou za ŠKD počkali až do jeho vydania.

škola voláVážení rodičia, milí žiaci,

dovoľujeme si Vás informovať o spôsobe otvorenia školského roka 02. 09. 2020 a o nariadeniach, ktoré vyplývajú z manuálu ministerstva školstva a  sú v súlade s opatrením ÚVZ SR.

Žiaci, ktorí odovzdali prihlášku na stravovanie minulý školský rok a stravovali sa v našej školskej jedálni, tento rok nemusia vypisovať novú prihlášku na stravovanie.