Štruktúra pomocných orgánov ŽP:

Pomocné orgány

  • Ekohliadka
  • Jedálenská hliadka
  • Športová komisia
  • Kultúrna komisia
  • Novinárska komisia

ÚLOHY EKOHLIADKY

- hlavnou úlohou je podielať sa na spolupráci všetkých enviromentálnych aktivít organizovaných v škole, napr. pri zbere papiera, šípok, gaštanov a pod.

Ďalšie úlohy:

- pomáha pedagogickému dozoru na chodbách,

- kontroluje dodržiavanie vnútorného poriadku školy, akékoľvek jeho narušenie oznámi službukonajúcemu učiteľovi,

- po 2. a 3. vyučovacej hodine kontroluje WC, postávanie žiakov pred triedami, aby sa neporušoval školský poriadok nevhodným správaním ohrozujúcim bezpečnosť a zdravie žiakov,

- kontroluje šetrenie elektrickou energiou a vodou v triedach a spoločných priestoroch(chodby, WC),

- v prípade akéhokoľvek náznaku šikanovania, okamžite to nahlási službukonajúcemu učiteľovi, 

- všíma si a upozorňuje na neporiadok na chodbách a upozorňuje, prípadne odstraňuje nedostatky.

- boduje čistotu tried:

Termín bodovania nemusí byť   pevne stanovený a hliadka nie jepovinná oznámiť, kedy a ktorú triedu bude bodovať.

Trieda môže získať maximálne 10 bodov podľa týchto kritérií:

- čistota lavíc
- čistota obrusov na učiteľskom stole
- výskyt papierov na podlahe
- čierne čiary na podlahe a žuvačky
- čistota tabule
- vyloženie stoličiek po skončení vyučovania
- estetické prostredie triedy
- šetrenie elektrickou energiou a vodou (tečúca voda, zasvietené svetlá,...)

Členovia hliadok v deň služby sú označení vizitkou, aby bolo jasné z akého postu voči spolužiakom  vystupujú a že toto oprávnenie  získali poverením najvyššieho žiackeho  samosprávneho  orgánu – Žiackeho parlamentu.

ÚLOHY JEDÁLENSKEJ HLIADKY

- pomáha pedagogickému dozoru v školskej jedálni,
- upozorňuje žiakov, ktorí prišli do školskej jedálne neprezutí alebo inak nedodržiavajú hygienické požiadavky stolovania v školskej jedálni,
- upozorňuje žiakov na ich hlučné správanie sa počas obeda,
- upozorňuje obedujúceho, ak za sebou neupratal stôl, pri ktorom obedoval,
- všíma si žiakov, ktorí nejedia polievku a upozorňujú ich na to, že aj polievka je súčasťou obeda
- ak v školskej jedálni obedujú žiaci z 1.-4. ročníkov, členovia hliadky pomáhajú pedagogickému  dozoru s organizáciou obeda a kontrolujú, či žiaci správne používajú elektronické čipy,
- dávajú pozor , aby žiaci  nepoškodzovali príbory,
- členovia hliadky majú v deň služby právo obedovať ako prví  v poradí čakajúcich žiakov.

ŠPORTOVÁ KOMISIA

Okolo športového referenta ŽP sú sústredení športoví  referenti z jednotlivých tried Náplňou práce komisie je starostlivosť o športové priestory, organizácia celoškolských  a medzitriednych športových súťaží, sledovanie dosiahnutých úspechov v rámci školských, mestských, okresných, krajských a celoštátnych akcií. Prezentuje ich a aktualizuje ich na svojej  časti nástenky, vedie o nich presnú evidenciu, ktorá slúži ako  podklad pre pochvaly triedneho učiteľa a riaditeľa školy pri hodnotení správania na  pedagogických radách.

KULTÚRNA KOMISIA

Jej prácu organizuje kultúrny referent  - člen ŽP, členovia sú kultúrni referenti z tried. Náplňou  práce komisie  je organizovať kvízy, pomáhať pri  celoškolských súťažiach,  napr. recitačných alebo speváckych súťažiach, pomáhať  hľadať partnerov v rámci  kontaktov so zahraničnými  školami, pripraviť encyklopedický propagačný  materiál o našej škole s obrázkami, starať sa o nástenku propagujúcu prácu žiackeho parlamentu a aktualizovať ju, pomáhať riešiť problémy medzi žiakmi, upozorňuje na nevhodné správanie,  pomáha kultivovane riešiť konflikty medzi žiakmi, organizuje vianočnú a valentínsku poštu.

ZBEROVÁ KOMISIA 

Na jej čele stojí  zberový referent – člen ŽP, členovia – zberoví referenti. Náplňou práce je organizovať celoškolský zber papiera, zber gaštanov a šípok, zber jabĺk pre srnky, zber ekopakov a v triedach sledovať aktivitu spolužiakov, zapisovať a zverejňovať a vyhodnocovať údaje do medzitriednej súťaže.

NOVINÁRSKA KOMISIA

Na jej čele stojí novinár – predseda Redakčnej rady školského časopisu Echo od Revúcej. Členovia novinárskej komisie – redakčnej rady – zapisujú a spracúvajú informácie zo všetkých podujatí žiackeho parlamentu počas celého školského roka. Tieto potom uverejňujú v školskom časopise a na stránke školy. Zároveň na stránke školy uverejňujú oznamy žiackeho parlamentu o pripravovaných akciách.

Všetci členovia žiackeho parlamentu aktívne spolupracujú s koordinátormi enviromentálnych aktivít, s koordinátorom prevencií a výchovným poradcom školy.

Koordinátori Žiackeho parlamentu na ZŠ Zarevúca:

Mgr. Anežka Gibasová

PaedDr. Marianna Hanková