1. septembra 1977 sa pre žiakov v Ružomberku otvorili brány novej základnej školy. Keďže pôvodné priestory základnej školy sídliacej v budove gymnázia z roku 1889 na Námestí Andreja Hlinku neboli vyhovujúce (nedostatok priestorov na vyučovanie, chýbajúca telocvičňa, jedáleň), bolo nevyhnutné, aby sa začalo so stavbou novej budovy. Na výstavbe IV. základnej školy v Ružomberku, neskôr Základnej školy Duklianskych hrdinov, sa podieľali Pozemné stavby, učni z Odborného učilišťa SCP a Poľnohospodárskeho odborného učilišťa v Ružomberku a, samozrejme, rodičia a žiaci.
V školskom roku 1977/78 do prvého ročníka nastúpilo130 prváčikov, pričom celkový počet žiakov na škole bol 715. Pri takom veľkom počte žiakov bolo potrebné v niektorých školských rokoch organizačne zabezpečiť vyučovací proces, čo bolo možné len využitím dvojzmennej prevádzky školy a plného nasadenia učiteľského kolektívu.

Riaditelia našej školy:
Jozef Kováčik (1977 - 30. 6. 1990)
Mgr. Michal Kovačic (1. 7. 1990 - 31. 1. 1996)
RNDr. Igor Ridoška (1. 2. 1996 - 30. 6. 1996)
Mgr. Katarína Brontvaiová (1. 7. 1996 - 1. 10. 1999)
Mgr. Michal Lazár (1. 12. 1999 - súčasnosť)

1. Učiteľské kolektívy (1977 - 2017)

2. Profil školy

Do fungovania školy sa významne zapísal rok 1989, keď vznikli vhodnejšie podmienky na zmenu systému riadenia školy a prístupu k žiakom. Po prvýkrát bol do funkcie riaditeľa školy vymenovaný človek, ktorý prešiel riadnym výberovým konaním. Kvôli prehľadnejšiemu riadeniu školy vznikli ďalšie orgány školy, a to Rada školy a Rada rodičov. Vo výchovno-vzdelávacom procese sa začali využívať alternatívne vzdelávacie programy a to tak, aby zodpovedali požiadavkám modernej doby a zachytili nové trendy a postupy vo vyučovaní ružomberských žiakov.
V roku 1991 ako druhá škola na území Slovenskej republiky získala naša škola právnu subjektivitu, čím mohla školské priestory využívať na podnikateľské účely a tým vlastnými zdrojmi doplniť finančné prostriedky na chod školy.
V 90. rokoch sa škola začala užšie špecifikovať, aby sa odlíšila od iných základných škôl v Ružomberku. Úspešným krokom bolo otvorenie športových tried so zameraním na basketbal, pričom sa rozvíjala spolupráca s mestským basketbalovým klubom.
Škola sa na prelome tisícročí zapojila do projektu Infovek, čím umožnila žiakom vzdelávať sa v práci s počítačom a internetom.
V súčasnosti je škola vybavená dvoma počítačovými miestnosťami a jednou miestnosťou s tabletami. Zároveň sa naďalej zameriava na šport, a to na hokej a ľahkú atletiku.

3. Ako sa menila tvár školy

Vzhľadom na skutočnosť, že budova školy bola postavená v roku 1977, vyskytli sa v priebehu jej užívania problémy, ktoré bolo nevyhnutné sanovať a zároveň tak zmodernizovať budovu školy aj celý školský areál.
V školskom roku 1999/2000 sa vyskytol problém so zatekajúcou strechou a žiaci sa museli učiť v náhradných priestoroch (napr. učebňa techniky). V júni 2000 bola nová sedlová strecha skolaudovaná a žiaci sa mohli vrátiť do svojich pôvodných (kmeňových) tried.
V apríli 2001 bol zrekonštruovaný športový areál školy – na bežecký ovál bola položená nová škvára, upravené bolo rozbežisko na hod kriketovou loptičkou a kruh na vrh guľou. V neskoršom období do areálu školy pribudlo multifunkčné ihrisko a opäť sa upravil celý atletický ovál - zmenil sa povrch bežeckej dráhy na tartan, pribudlo doskočisko na skok do diaľky, trojskok a skok do výšky.
Školský rok 2010/2011 bol zameraný na rekonštrukciu fasády školy a na výmenu starých nevyhovujúcich okien za plastové.

4. Kultúrno-vzelávacie aktivity

V začiatkoch činnosti školy sa začala rozvíjať spolupráca s družobnou školou v Opave. Úspešne sa realizovali vzájomné návštevy žiakov a učiteľov z oboch škôl a nadväzovali dlhodobejšie kontakty.
V školskom roku 1996/1997 sa naša škola zapojila do projektu Vlkolínec, na ktorý získala škola od UNESCO 10 000 dolárov. V rámci projektu bola vytvorená drevená replika (zmenšenina) vlkolínskej zvonice a obraz Vlkolínca, ktoré esteticky dotvárali vestibul školy.
Od roku 1998 začal na našej škole fungovať aj detský folklórny súbor Konôpka najskôr pod vedením pani Ľudmily Bartošovej a od roku 2004 pod vedením p. uč. Anežky Gibasovej. Úlohou tohto folklórneho súboru je uchovávať slovenské tradície, tradície Liptova a približovať ich žiakom našej školy a Ružomberčanom.
Na podnet p. učiteľky Márie Kramárovej vznikol v školskom roku 2002/2003 žiacky parlament ako orgán slúžiaci na riešenie problémov žiakov a organizovanie školských a mimoškolských aktivít našej školy.
Pri príležitosti vstupu Slovenska do Európskej únie zrealizovala škola v školskom roku 2006/07 projekt Cesta Európskou úniou, počas ktorého žiaci 5. - 9. ročníka predstavili svojim spolužiakom (pätici putujúcich Slovákov) 17 štátov (čo trieda, to štát) Európskej únie, a to nielen prostredníctvom posterov so základnými informáciami o danej krajine, ale aj rôznymi predmetmi a symbolmi reprezentujúcimi daný štát.

Ďalšie informácie o našej škole budeme priebežne dopĺňať počas tohto školského roka.