Školské dokumenty

 

pdfKolektívna zmluva 2021-2022

pdfSmernica č. 1/2021 - stravovanie

pdfSmernica č. 5/2019 - organizovanie LV

pdfSmernica č. 3/2019 - poskytovanie príspevku na rekreáciu

pdfSmernica č. 1/2018 - čerpanie dovoleniek, náhradného voľna, nadčasovej práce, voľna za kontinuálne vzdelávanie, priepustky k lekárovi a pracovné cesty

pdfSmernica č. 5/2018 - riešenie zanedbávania školskej dochádzky

pdfPlán dovoleniek 2018

pdfSmernica č. 2/2018 - zápis a poplatky

pdfŠkolský poriadok

pdfPracovný poriadok

pdfOrganizačný poriadok

pdfInovovaný školský vzdelávací program

pdfPlán kontinuálneho vzdelávania Zarevúca

pdfPKV Príloha A Zarevúca

pdfPKV Príloha B Zarevúca

pdfImplementácia finančnej gramotnosti

pdfProgram finančnej gramotnosti

Inovované učebné osnovy ŠkVP pre 1. ročník ZŠ:

pdfRUP 1. ročník

pdfUO NAV - kat 1. ročník

pdfUO ANJ 1. ročník

pdfUO ETV 1. ročník

pdfUO HUV 1. ročník

pdfUO MAT 1. ročník

pdfUO NAV - evan. 1. ročník

pdfUO PRVOUKA 1. ročník

pdfUO SJL 1. ročník

pdfUO TEV 1. ročník

pdfUO VYV 1. ročník

Inovované učebné osnovy ŠkVP pre 2. ročník ZŠ:

pdfRUP 2. ročník

pdfUO ANJ 2. ročník

pdfUO ETV 2. ročník

pdfUO HUV 2. ročník

pdfUO MAT 2. ročník

pdfUO NAV - evan. 2. ročník

pdfUO NAV - katolícka 2. ročník

pdfUO Prvouka 2. ročník

pdfUO SJL 2. ročník

pdfUO TEV 2.ročník

pdfUO VYV 2. ročník

pdfKoncepcia rozvoja ZŠ 2014-2019

pdfUčebné plány 0.3.4.roč. 2016-2017

pdfVYV CLIL 1. - 3. ročník

ŠkVP ISCED II:

pdfPrílohy ISVP II. stupeň

pdfŠportová príprava 5, 6

pdfFG ZS Zarevúca

ŠkVP 7, 8, 9:

Anglický jazyk

pdfAnglický jazyk 7, 8, 9

pdfKritéria hodnotenia AJ

pdfŠtandardy, metódy, formy, postupy

pdfSystém kontroly hodnotenia

Biológia

pdfBiológia 7, 8, 9

Dejepis

pdfDejepis 7, 8, 9

Etická výchova

pdfETV 7. ročník

pdfETV 8. ročník

pdfKritériá hodnotenia v EV 7. ročník

pdfKritériá hodnotenia v EV 8. ročník

Fyzika

pdfFyzika 7, 8, 9

Geografia

pdfKritéria hodnotenia

pdfŠVP 7. roč.

pdfŠkVP z geografie pre 9. ročník

pdfŠVP Geografia 8.

Hudobná výchova

pdfHv ISCED 7.

pdfSystém kontroly

Chémia

pdfChémia 7, 8, 9

Informatika

pdfInformatika 9.

Matematika

pdfDeviaty ročník do ŠVP

pdfŠkVP MAT

pdfŠVP MAT

pdfŠVP Matematika

pdfZásady hodnotenia matematika

pdfÔsmy ročník do ŠVP

pdfŠkolský vzdelávací program 8. ročník

pdfŠkolský vzdelávací program 9. ročník

Náboženstvo

pdfNáboženská výchova 7, 8

Nemecký jazyk

pdfCharakteristika predmetu NJ

pdfKritéria hodnotenia

pdfmedzipredmetové vzťahy

pdfMedzipredmetové vzťahy Nj

pdfNemecký jazyk A1

pdfNemecký jazyk A1 7, 8, 9

pdfŠkVP 8, 9

pdfStratégia vyučovania NJ

pdfStratégia vyučovania NJ 8. roč.

pdfSystém hodnotenia NJ

pdfŠkvP NJ 8.roč Temat. c. obsah. výkon. štandard.

Občianska náuka

pdfKritériá hodnotenia v ON - 7. ročník

pdfKritériá hodnotenia v ON - 8. ročník

pdfOBN 7. ročník

pdfOBN 8. ročník

Ruský jazyk

pdfRuský jazyk 7, 8, 9

Slovenský jazyk

pdfSJL - 9. ročník

pdfSJL 7. ročník

pdfSJL 8. ročník

pdfSystém kontroly a hodnotenia

Svet práce

pdfSvet práce TVVP pre 7. a 8. ročník

pdfŠKVP svet práce 8.roč. 2011-2012

Telesná výchova

pdfTelesná výchova 7, 8, 9

Výchova umením

pdfSystém kontroly

pdfVychova umenim 9.

pdfVyu - švp 9. roč.

pdfVýchova umením