Zameranie činnosti ŠKD

 Výchovno vzdelávacia činnosť je zameraná na činnosť oddychového, rekreačného a záujmového charakteru a na prípravu na vyučovanie.
 Oblasť rekreačného charakteru je vyplnená vychádzkami a návštevami telocvične. Cvičenie deťom umožňuje čo najviac času tráviť pohybom a pobytom na čerstvom vzduchu a starať sa o ich dobý telesný rozvoj.
  V čase určenom na prípravu na vyučovanie si deti precvičujú a opakujú učivo formou didaktických hier.
 V školskom klube sa venuje pozornosť i spoločenskej, dopravnej, pracovnej, výtvarnej, hudobnej a hudobno - pohybovej výchove.
  Počas prítomnosti dieťaťa vškolskom klube je mu umožnená účasť aj na ďalších formách záujmovej činnosti v škole. Deti navštevujú výtvarný, literárno dramatický, šikovné ruky, krúžok varenia a pečenia, informatický krúžok a iné krúžky.
  Súčasťou výchovno vzdelávacej činnosti je aj stravovanie deti v školskej jedálni, kde sa deti učia správnemu stolovaniu i spoločenskému správaniu.
  Žiakom je k dispozícii školská a mestská knižnica.