1.

ŠKD je v prevádzke počas školského roka od 5:30 do 16:00 hod

 2.

Žiaci sa do ŠKD zaraďujú spravidla na jeden školský rok. Prihlásiť ich možno v prvý deň príslušného školského roka na základe odovzdania vyplneného zápisného lístka zákonným zástupcom dieťaťa.

 3.

Rozsah dennej dochádzky a spôsob odchodu z ŠKD uvedie rodič na zápisnom lístku. Prípadné zmeny v čase alebo spôsobe odchodu oznamuje rodič písomne.

 4.

Deti sú do jednotlivých oddelení zaraďované podľa veku a do krúžkov podľa osobného záujmu. V jednom oddelení ŠKD môže byť zapísaných najviac 25 detí.

 5.

Za príchod dieťaťa do ranného oddelenia zodpovedajú rodičia. Príchod do tohto oddelenia je možný len do 7:20 hod (po 7:25 hod žiaci odchádzajú do tried pod dohľadom vychovávateľky).

 6.

Keďže oddelenia sú vytvorené z viacerých tried, príchod detí zabezpečujú učitelia, ktorí majú s nimi posledné vyučovacie hodiny po dohode s vychovávateľkou.

  7.

 Za dieťa, ktoré na vyučovaní bolo a do ŠKD sa nedostavilo, vychovávateľka nezodpovedá.

 8.

Cudzím osobám bez písomného súhlasu rodičov dieťa nevydávame.

  9.

Ak sa rodič po dieťa nedostaví v stanovenom čase ( do 16:00 hod.), vychovávateľka do 30 min informuje Mestskú políciu.

 10.

Opustiť ŠKD bez povolenia vychovávateľky je neprípustné.

 11.

V školskej jedálni sa dieťa správa slušne, dodržiava hygienické návyky.

 12.

Za bezpečnosť detí v ŠKD zodpovedá vychovávateľka alebo zastupujúca osoba. Na začiatku školského roka musia byť deti oboznámené so školským poriadkom, vnútorným poriadkom ŠKD, s BOZP, požiarnymi a dopravnými predpismi.

 13.

V ŠKD sa dieta správa slušne a kolektívne. Dodržiava školský poriadok a vnútorný poriadok ŠKD.

 14.

V prípade úrazu poskytne vychovávateľka žiakovi prvú pomoc, oznámi to vedeniu školy a

informuje rodičov. Napíše záznam o školskom úraze.

 15.

V ŠKD musí mať dieťa vlastné hygienické potreby (uterák, prezuvky, vešiak...). Odporúčame, aby malo veci na prezlečenie.

 16.

Vrchné ošatenie a školské tašky si deti odkladajú na vyhradené miesta v ŠKD. Odporúčame, aby žiaci mali osobné veci označené.

 17.

Deti šetria majetok ŠKD (hračky, zariadenie, knihy ... ). Ak niečo poškodia, alebo zničia, rodičia musia vec opraviť, nahradiť, alebo zaplatiť.

 18.

Nosenie drahých a nebezpečných predmetov do ŠKD je zakázané.

 19.

Nakoľko školský zákon zakazuje používanie mobilných telefónov v školských zariadeniach platí tento aj pre ŠKD. Zakázané je aj uvoľnovanie detí na telefón. 

 20.

 Poplatok za ŠKD je 10,- €  mesačne za jedno dieťa. Uhrádza sa 5x počas školského roka:

 - 

september - október       (s odvodom do 15.9.)

 - 

november - december     (s odvodom do 10.11.)

 - 

január - február               (s odvodom do 10.1.)

  -

 marec - apríl                   (s odvodom do 10.3.)

  -

máj - jún                         (s odvodom do 10.5.)

 - 

Poplatok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.Ak rodič predloží doklady o sociálnej odkázanosti, môže riaditeľ školy rozhodnúť o znížení poplatku.

Mgr. Michal LAZÁR

         

 Mgr. Anna CHRENKOVÁ

riaditeľ školy

         

poverená vedením ŠKD