Výchovná poradkyňa Mgr. Soňa Kenderová
ponúka pomoc
1. ak potrebujete poradiť s výberom strednej školy
2. ak sa objavujú problémové vzťahy v triede, doma
3. ak žiakovi niekto ubližuje, šikanuje ho
4. ak pribúdajú problémy s učením, so správaním
5. ak máte potrebu poradiť sa, zdôveriť sa...
Výchovná poradkyňa Mgr. Soňa Kenderová (ďalej VP) - odborník prvého kontaktu v systéme výchovného poradenstva v škole, je jeden z článkov systému výchovného poradenstva, ktorý tvoria: pedagogicko-psychologická poradňa, špeciálno-pedagogická poradňa, detské integračné centrum, výchovný poradca, školský psychológ a školský špeciálny pedagóg. Plním úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie žiakov a v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu. Sprostredkúvam prepojenie školy s odbornými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o deti. Poskytujem metodickú a informačnú pomoc žiakom, pedagogickým pracovníkom školy a zákonným zástupcom dieťaťa.

Kompetencie VP:
1. komplexný poradenský servis
2. informačná a poradenská, metodická činnosť pre pedagogických pracovníkov, rodičov a žiakov
3. konzultácie so žiakmi školy a ich zákonnými zástupcami v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie – kariérneho poradenstva
4. spolupracujem s metodikom CPPP a P, pracovníkmi iných orgánov štátnej a verejnej správy, pracovníkmi úradu práce pri zabezpečovaní informačno-poradenskej, konzultačnej a diagnostickej činnosti v procese voľby povolania
5. uskutočňujem v spolupráci s triednymi učiteľmi vyhľadávanie žiakov intelektovo nadaných, s problémami vo výchove a vývine osobnosti
6. poskytujem konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom, pedagogickým zamestnancom školy pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov, informujem ich o otázkach štúdia na stredných školách a pri voľbe povolania
7. osobitnú pozornosť venujem žiakom nadaným, talentovaným, sociálne znevýhodneným a žiakom s postihnutím. zvýšenú pozornosť venujem aj žiakom nastupujúcim do prvého ročníka a pri prechode na vyšší stupeň alebo na inú školu
8. zabezpečujem a spolupodieľam sa na realizácii účelových preventívnych aktivít pre žiakov a rodičov, najmä besied a skupinových stretnutí na aktuálne témy z oblasti učenia a vzdelávania, správania a medziľudských vzťahov, profesijnej orientácie
9. pomáham žiakom a rodičom pri profesijnej orientácii a voľbe štúdia, zabezpečujem agendu v súvislosti so sledovaním záujmov a prihlasovaním žiakov a študentov na ďalšie štúdium
10. úzko spolupracujem s triednymi učiteľmi a s koordinátorom prevencie, špeciálnym pedagógom, ako aj s pedagogicko-psychologickou poradňou a inými nadväznými organizáciami pri zabezpečovaní úloh výchovného poradenstva
11. Aktívne sa zúčastňujem na pracovných poradách, seminároch a školeniach, ktoré sú organizované pre výchovných poradcov.