Výzva na dodávku školského nábytku
 
Základná škola Zarevúca vyhlasuje súťaž na dodávku školského nábytku - školské lavice a stoličky. 
 
Prosím o zaslanie cenovej ponuky na školský nábytok, termín podania cenových ponúk je do 29.2.2008. 
 
Ponuky zasielajte poštou na adresu školy alebo doručte osobne v zalepenej obálke s označením
                                             
                                                "Súťaž - školský nábytok".