CESTA EU

šk. rok 2006 / 2007

Škola využila príležitosť od Konta Orange zapojiť sa do grantového programu pre učiteľov: “Školy pre budúcnosť.” Čo je cieľom programu?

  • Cieľom programu je zmena spôsobu učenia, ale nie obsahu učiva.
  • Táto myšlienka nás oslovila, vypracovali sme projekt: Cesta Európskou úniou, ktorý bol v súťaži úspešný a na jeho realizáciu finančne podporený.
  • Prvá fáza projektu začala už v decembri, kedy zástupcovia jednotlivých tried II. stupňa si vylosovali na zasadnutí žiackeho parlamentu jeden štát EÚ. Vo workshopoch žiaci počas takmer 4 mesiacov vyhľadávali na internete, v encyklopédiách, v učebniciach, odbornej literatúre, v rôznych časopisoch informácie o danej krajine. Vypracovali rôzne postery, nástenné noviny, mapy, učebné pomôcky, ktoré symbolizujú danú krajinu.
  • Vyvrcholením projektu boli takzvané “tvorivé dielne.” Na škole sa vyučovalo netradičným spôsobom, išlo o integrované vyučovanie s využívaním alternatívnych prvkov.
  • Každá trieda predstavila žiakom inej triedy (takzvaným “putujúcim Slovákom”) získané informácie o štáte EÚ. Učilo sa, súťažilo, hodnotilo, predávali sa suveníry, športovalo sa a hovorilo v cudzom jazyku.

A čo víťaz? Triedny kolektív získal vstupenky na filmové predstavenie, ktoré sponzorsky venovalo Kino kultúra.

Zúčastilo sa 17 tried II. stupňa = 433 žiakov

30 000,- Sk od Konta Orange

Obrázky z akcie Cesta EÚ si môžete pozrieť na tomto mieste