• Preambula
 • Základné ustanovenia
 • Interné zákony
 • Vlastnosti člena parlamentu

Preambula

My, žiaci ZŠ Zarevúca v Ružomberku, v zmysle demokracie, ľudských práv a práv dieťaťa, vychádzajúc z prirodzeného práva žiaka na kvalitné vzdelávanie a vychádzajúc z práva učiteľa mať žiaka s dobrými ľudskými vlastnosťami, usilujúc sa o uplatnenie spolupráce medzi nami - žiakmi a pedagógmi, usilujúc sa o rozvoj duchovnej kultúry i zveľaďovanie životného prostredia, o zviditeľnenie našej školy a jej dobrého mena, uznášame sa prostredníctvom svojho práva voliť, na vzniku Žiackeho parlamentu Základnej školy Zarevúca v Ružomberku, zloženého z našich zástupcov a sľubujeme rešpektovať jeho prácu a jeho uznesenia.

Základné ustanovenia

Článok 1: 

ŽP je volený orgán zložený zo zástupcov žiakov školy vždy na jeden rok a jeho členmi sú volení zástupcovia podľa počtu tried.

Článok 2: 

Členovia ŽP vykonávajú svoj mandát osobne podľa svojho svedomia a presvedčenia a predkladajú návrhy svoje a svojich voličov.

Článok 3:

Členovia ŽP podpíšu prehlásenie: Prehlasujem na svoju česť a svedomie, že si budem plniť svoje povinnosti člena ŽP, budem čo najlepšie zastupovať svojich spolužiakov, spolupracovať s vedením školy, s pedagogickými pracovníkmi, dodržiavať školský poriadok a robiť všetko pre dobré meno našej školy.

Článok 4:

Člen ŽP môže interpelovať v rámci ŽP, vedenie školy, pedagógov s tým, že musí dostať odpoveď (interpelácie musia mať patričnú úroveň a zmysluplnosť), na problém a jeho riešenie ústne alebo písomne podľa charakteru interpelácie.

Článok 5:

Mandát člena ŽP zaniká, ak člen ŽP vykoná závažný priestupok, ak stratí dôveru svojich voličov.

Článok 6:

Zasadnutia ŽP budú vopred oznámené.

Článok 7:

V prípade aktuálnych a závažných problémov zvolá zasadnutie ŽP vedenie školy a jeho predsedníctvo.

Článok 8:

Zo zasadnutí sa vedú písomné záznamy vo forme oznamu o dohodnutej činnosti a členovia ŽP sa pri zasadnutiach musia zapísať  do prezenčnej listiny.

Článok 9:

ŽP je schopný uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov ŽP.

Článok 10:

Do pôsobnosti ŽP patrí:

 1. uznášať sa na spoločných postupoch pri riešení závažných problémov - správanie, nedodržiavanie (porušovanie) školského poriadku, šikanovananie, záškoláctvo
 2. predkladať návrhy svoje i svojich voličov - spolužiakov na neustále zlepšovanie úrovne práce a výsledkov našej školy
 3. kontrolovať dodržiavanie povinností žiakov školy i samotných členov ŽP
 4. organizovať minoškolskú činnosť pre žiakov 1. a 2. stupňa

 

Interné zákony

 1. Na prvom zasadnutí členovia ŽP zložia sľub do rúk vedenia školy a zástupcov pedagógov
 2. Tajným hlasovaním zvolia svojho predsedu a dvoch podpredsedov (1. a 2. stupeň), ktorí budú poverení vedením zasadnutí v spolupráci s určenými pedagógmi
 3. Rozdelenie členov ŽP do jednotlivých hliadok a komisií v oblastiach:
  a) reprezentácia školy - spolupráca s vedením školy, zbery, kultúr, aktivity, súťaže, šport...
  b) študijné výsledky - problematika prípravy spolužiakov na vyučovanie
  c) medziľudské vzťahy; problémy vo vzájomnej komunikácii medzi spolužiakmi a jej úroveň
  d) kultúrnosť a estetika prostredia, čistota i výzdoba interiéru aj exteriéru školy.
 4. Výsledky a dohody zo zasadnutí ŽP budú jeho členovia aktuálne interpretovať v jednotlivých triedach svojim voličom - spolužiakom.
 5. Voliči - žiaci školy budú rešpektovať dohody a uznesenia ŽP.
 6. Nesúhlas a nespokojnosť s prácou ŽP budú môcť voliči - žiaci vyjadriť konkrétnymi pripomienkami k práci jednotlivých členov ŽP (písomne do na to určenej schránky).
 7. Voľba jednotlivých funkcií - referentov pre organizovanie akcií.

Vlastnosti člena ŽP

 1. dôvera väčšiny spolužiakov v triede a ich ochota rešpektovať jeho prácu v ŽP
 2. čestné a slušné vystupovanie voči spolužiakom i dospelým
 3. organizačné schopnosti
 4. zrozumiteľnosť a pohotovosť vo vyjadrovaní
 5. rozhodnosť pri riešení problémov a obhájenie si svojich názorov; schopnosť argumentácie a vedenia dialógu
 6. vedieť rešpektovať iný názor a rozhodnutia väčšiny.

Žiak rešpektuje učiteľa ako svojho priameho nadriadeného. Správa sa k nemu korektne, s patričnou úctou. Má právo opýtať sa na akýkoľvek problém, s ktorým si nevie poradiť. Nikdy nemôže urážať učiteľa. Dodržiava všetky zásady školského poriadku a vnútorného poriadku školy. Učiteľ vo vzťahu k žiakovi i rodičom vystupuje korektne, čestne a spravodlivo. Nepoužíva telesné tresty, urážlivé a hanlivé slová na adresu žiakov. Plní si svoje povinnosti v súlade s Pracovným poriadkom školy a Zákonníkom práce. Formy a metódy práce sú osobnou záležitosťou učiteľa. Vybrané formy a metódy práce používa tak, aby žiaci čo najlepšie ovládali predpísané učivo.